Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2010

zjeb
3628 f332 500
Reposted bydomitrz domitrz

October 11 2010

zjeb
2583 bc4a 500
Reposted fromcziter cziter
zjeb
Reposted frommodrzew modrzew

October 10 2010

zjeb
zjeb
7446 8074
Reposted bysstefania sstefania

October 08 2010

zjeb
0779 3558
Reposted fromgdziejestkicia gdziejestkicia

October 07 2010

zjeb

October 06 2010

zjeb
8992 788f
Reposted fromvifon vifon
zjeb
stoner: french
Reposted fromwaka waka
zjeb
Reposted frommictro mictro
zjeb
Reposted frompsychob psychob

October 05 2010

zjeb
Play fullscreen
Jak tam polskie kuhwy paczcie
Reposted fromhlaskology hlaskology
zjeb
8684 be13
Reposted fromsticky sticky viaexogenesis exogenesis
zjeb
5826 62d2
Reposted byexogenesis exogenesis
zjeb
Problemem nie są międzynarodowe korporacje, a zbrodnie jakich dokonują.

October 03 2010

zjeb
zjeb
Best anime evar
zjeb
Dj sharpnel-Blue Army
zjeb

Brudne dopalacze vs. czysta wódka

Zapytano dziś Tuska czemu ludzie lubią właśnie dopalacze. Odpowiedź jest prosta - z intelektualnej indolencji. Ludzie lubią proste komunikaty: legalne = (względnie) bezpieczne, a nielegalne = zło wcielone. Dowód? Od dziecka słyszę, że konopie prowadzą w prostej linii do heroinizmu i prostytuowania się za "działkę". Gdy odpowiadam, że Tyskie w ten sam sposób prowadzi do nikotynizmu, żłopania denaturatu i metanolowej ślepoty, wielu stuka się w głowę. W związku z powyższym zamknięcie smart shopów jest działaniem pozornie skutecznym. "Nielegalne", a raczej "zakazane" stały się sklepy, nie substancje w nich sprzedawane.
A swoją drogą zastanawia mnie jak w duchu ideałów państwa prawa wyjaśnić, że władza już teraz może z niemal stuprocentową pewnością stwierdzić, że sklep z szałwią wieszczą, który chciałbym otworzyć za miesiąc, nie będzie spełniał sanitarnych norm?
Reposted fromhaber haber

September 29 2010

zjeb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl